OBCHODNÉ PODMIENKY

Naposledy aktualizované 12.12. 2023

SÚHLAS S NAŠÍMI PRÁVNIMI PODMIENKAMI

Hydinárska farma Topoľnica – Alexander Mészáros IČO: 11705035 („Spoločnosť,“ „my,“ „nás,“ „naše„), je spoločnosťou registrovanou na Slovensku na adrese Topoľnica (dvor bývalého JRD, za Top-Farm-ou) Okres: Galanta PSČ: 925 92

Prevádzkujeme webovú stránku http://adamk188.sg-host.com (ďalej len „Stránka„), ako aj akékoľvek iné súvisiace produkty a služby, ktoré sa odkazujú alebo odkazujú na tieto právne podmienky (ďalej len „Právne podmienky„) (spoločne „Služby“).

Môžete nás kontaktovať e-mailom na office@adamk188.sg-host.com alebo poštou na adrese Topoľnica (dvor bývalého JRD, za Top-Farm-ou) Okres: Galanta PSČ: 925 92.

Tieto Právne podmienky predstavujú právne záväznú zmluvu uzavretú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu („vy„), a spoločnosťou Hydinárska farma Topoľnica – Alexander Mészáros IČO: 11705035 týkajúcu sa vašej prístupu a používania Služieb. Súhlasíte, že prístupom k Službám ste prečítali, pochopili a súhlasili ste s podmienkami týchto Právnych podmienok. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PRÁVNIMI PODMIENKAMI, MÁTE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ SLUŽBY A MUSÍTE ICH OKAMŽITE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ.

Podmienečné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť čas od času uverejnené na Službách, sú týmito podmienkami výslovne začlenené touto odkazovacou doložkou. Vyhradzujeme si právo výlučne vo svojom uvážení meniť alebo upravovať tieto Právne podmienky z času na čas. Budeme vás informovať o akýchkoľvek zmenách aktualizáciou dátumu „Naposledy aktualizované“ týchto Právnych podmienok a vyhlasujete, že odmietať právo dostávať špecifické upozornenia o každej takto nastalých zmene. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto Právne podmienky, aby ste boli informovaní o aktualizáciách. Po dátume uverejnenia revidovaných Právnych podmienok budete podliehať týmto zmenám a považuje sa, že ste si boli vedomí a že ste akceptovali zmeny v akejkoľvek revidovanej podobe Právnych podmienok používaním Služieb po dátume uverejnenia takýchto revidovaných Právnych podmienok.

Služby sú určené pre používateľov, ktorí majú aspoň 18 rokov. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené používať alebo registrovať sa na Službách.

Odporúčame si vytlačiť si kópiu týchto Právnych podmienok pre vaše záznamy.

1. NAŠE SLUŽBY

Informácie poskytované pri používaní Služieb nie sú určené na distribúciu alebo používanie ktorejkoľvek osoby alebo subjektu v akomkoľvek právnom alebo regulačnom systéme, v ktorom by takáto distribúcia alebo používanie bolo v rozpore s právom alebo regulačným systémom alebo ktorý by nás podriadil akémukoľvek registračnému požiadavku v takomto právnom alebo regulačnom systéme. V prípade, že sa rozhodnete pristupovať k Službám z iných miest, urobíte tak na vlastnú iniciatívu a ste plne zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov, pokiaľ sú miestne zákony príslušné.

2. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Náš duševný vlastníctvo

Smeme vlastniť alebo byť držiteľom všetkých práv duševného vlastníctva na našich Službách, vrátane všetkého zdrojového kódu, databáz, funkcionality, softvéru, dizajnov webových stránok, zvukov, videa, textu, fotografií a grafiky na Službách (spoločne „Obsah“), ako aj ochranných známok, obchodných značiek a logom obsiahnutých v ňom („Značky“).

Náš Obsah a Značky sú chránené autorským a obchodným právom (a rôznymi inými právami duševného vlastníctva a právami na nedôslednú hospodársku súťaž) a dohovormi v Spojených štátoch amerických a vo svete.

Obsah a Značky sú poskytované v rámci Služieb „AKO JE“ len pre vaše osobné, nekomerčné použitie alebo interne obchodné účely.

Vaše používanie našich Služieb

Podľa vášho dodržiavania týchto Právnych podmienok, vrátane sekcie „ZAKÁZANÉ AKTIVITY“ nižšie, vám udeľujeme neexkluzívne, nezlučiteľné, odvolateľné povolenie na:

 • prístup k Službám; a
 • stiahnutie alebo vytlačenie kópie akejkoľvek časti Obsahu, ktorú ste správne získali prístup.

len pre vaše osobné, nekomerčné použitie alebo interne obchodné účely.

Okrem ustanovení tejto sekcie alebo inde v týchto Právnych podmienkach sa nesmie žiadna časť Služieb, Obsahu alebo Značiek kopírovať, reprodukovať, agregovať, publikovať, nahrať, verejne zobrazovať, zakódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať alebo inak využívať za akýmkoľvek účelom obchodnej povahy bez našej výslovnej predchádzajúcej písomnej povolenia.

Ak chcete použiť Služby, Obsah alebo Značky inak, než je uvedené v tejto časti alebo inde v týchto Právnych podmienkach, obráťte sa so žiadosťou na: office@adamk188.sg-host.com. Ak vám niekedy udelíme povolenie na zverejnenie, reprodukovanie alebo verejné zobrazovanie akejkoľvek časti našich Služieb alebo Obsahu, musíte nás identifikovať ako vlastníkov alebo licenciantov Služieb, Obsahu alebo Značiek a zabezpečiť, aby akákoľvek autorská alebo vlastnícka oznámenie sa objavila alebo bola viditeľná pri zverejňovaní, reprodukovaní alebo zobrazovaní našeho Obsahu.

Všetky práva, ktoré vám neudelíme v rámci Služieb, Obsahu a Značiek, si vyhradzujeme.

Ak porušíte tieto práva duševného vlastníctva, bude to predstavovať závažné porušenie našich Právnych podmienok a vaše právo na používanie našich Služieb sa okamžite ukončí.

Vaše príspevky a príspevky

Skôr než začnete používať naše Služby, pozorne si prečítajte túto sekciu a sekciu „ZAKÁZANÉ AKTIVITY“ a porozumejte (a) právam, ktoré nám dávate a (b) povinnostiam, ktoré máte pri zasielaní alebo nahrávaní akéhokoľvek obsahu cez Služby.

Príspevky: Tým, že nám priamo pošlete otázku, pripomienku, návrh, myšlienku, spätnú väzbu alebo iné informácie o Službách („Príspevky„), súhlasíte s tým, že nám priradíte všetky práva duševného vlastníctva v takomto Príspevku. Súhlasíte s tým, že tento Príspevok bude patriť nám a budeme mať právo ho neobmedzene používať a šíriť pre akýkoľvek právoplatný účel, obchodný alebo inak, bez uznania alebo odškodnenia vám.

Príspevky: Služby vás môžu vyzvať k chate, prispievaniu alebo účasti na blogoch, diskusných fórach a iných funkciách, v rámci ktorých môžete vytvárať, zasielať, zverejňovať, zobrazovať, prenášať, publikovať, distribuovať alebo vysielať obsah a materiály nám alebo prostredníctvom Služieb, vrátane, ale nie výlučne, textu, písaní, videa, zvuku, fotografií, hudby, grafiky, komentárov, recenzií, návrhov hodnotenia, osobných informácií alebo iného materiálu („Príspevky„). Akýkoľvek Príspevok, ktorý je verejne zverejnený, bude tiež považovaný za Príspevok.

Chápete, že Príspevky môžu byť viditeľné pre ostatných používateľov Služieb a prípadne aj prostredníctvom webových stránok tretích strán.

Keď zasielate Príspevky, udeľujete nám licenciu (vrátane použitia vášho mena, ochranných známok a loga): Zasielaním akýchkoľvek Príspevkov nám udeľujete neobmedzené, neobmedzené, neodvolateľné, trvalé, neexkluzívne, prenosné, bezplatné, plne hradené, celosvetové právo a licenciu: používať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať, predávať, znovu predávať, publikovať, vysielať, premenovať, uchovávať, verejne predvádzať, verejne zobrazovať, formátovať, prekladať, vytiahnuť (celý alebo čiastočne) a využívať vaše Príspevky (vrátane, ale nie výlučne, vašej obrazu, mena a hlasu) pre akýkoľvek účel, komerčný, reklamný alebo iný, pripraviť odvodené diela z vašich Príspevkov alebo ich zakomponovať do iných diel, a sublicencovať licencie uvedené v tejto časti. Naše používanie a distribúcia môžu prebiehať vo formátoch médií a prostredníctvom mediálnych kanálov.

Táto licencia zahŕňa použitie vašeho mena, názvu spoločnosti a obchodného názvu a akýchkoľvek ochranných známok, obchodných značiek, obchodných názvov, logotypov a osobných a obchodných obrázkov, ktoré poskytnete.

Zodpovedáte za to, čo zasielate alebo nahrávate: Zaslaním nám Príspevkov a/alebo zverejňovaním Príspevkov prostredníctvom akéhokoľvek časti Služieb alebo umožnením prístupu k Príspevkom prostredníctvom Služieb prepojením vášho účtu prostredníctvom Služieb s akýmikoľvek svojimi sociálnymi sieťami, vy:

 • potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s naším „ZAKÁZANÉ AKTIVITY“ a nezverejníte, nezaslanete, nezverejníte, neodovzdáte alebo neprenášate prostredníctvom Služieb žiadne Príspevky a nepublikujete žiadne Príspevky, ktoré sú nezákonné, obtiažne, nenávistné, škodlivé, hanlivé, vulgárne, šikanujúce, diskriminačné, hrozivé voči akejkoľvek osobe alebo skupine, sexuálne explicitné, nepravdivé, nepresné, klamlivé alebo zavádzajúce;
 • pokiaľ to dovoľuje príslušné právo, zriekate sa všetkých morálnych práv k takémuto Príspevku a/alebo Príspevkom;
 • zaručujete, že takýto Príspevok a/alebo Príspevky sú pôvodné a že máte potrebné práva a licencie na zasielanie takýchto Príspevkov a/alebo Príspevkov a že máte plnú právomoc udeliť nám vyššie uvedené práva v súvislosti s vašimi Príspevkami a/alebo Príspevkami; a
 • zaručujete a vyhlasujete, že vaše Príspevky a/alebo Príspevky nezakladajú dôvernú informáciu.

Za vaše Príspevky a/alebo Príspevky ste zodpovední vy a výslovne súhlasíte s tým, že nás odškodníte za všetky straty, ktoré by sme mohli utrpieť v dôsledku vášho porušenia (a) tejto sekcie, (b) práv duševného vlastníctva tretích strán alebo (c) príslušného práva.

Môžeme odstrániť alebo upraviť váš Obsah: Hoci nemáme povinnosť sledovať žiadne Príspevky, budeme mať právo kedykoľvek bez upozornenia odstrániť alebo upraviť akékoľvek Príspevky, ak v našom oprávnenom názore považujeme takéto Príspevky za škodlivé alebo v rozpore s týmito Právnymi podmienkami. Ak odstránime alebo upravíme takéto Príspevky, môžeme tiež pozastaviť alebo deaktivovať váš účet a oznámiť vás orgánom činným v trestnom konaní.

3. VAŠE ZASTÚPENIE

Používaním Služieb vyhlasujete a zaručujete, že: (1) všetky registračné informácie, ktoré poskytnete, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné; (2) budete udržiavať presnosť takýchto informácií a pravidelne ich aktualizovať, keď je to potrebné; (3) máte právnu spôsobilosť a súhlasíte s týmito Právnymi podmienkami; (4) nie ste neplnoletí v právom systéme, v ktorom sa nachádzate; (5) nebudete pristupovať k Službám pomocou automatizovaných alebo neľudských prostriedkov, či už pomocou bota, skriptu alebo inak; (6) nebudete používať Služby pre žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (7) vaše používanie Služieb nebude porušovať žiadne príslušné zákony alebo predpisy.

Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, neaktuálne, neaktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie Služieb (alebo ich časti).

4. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

Pre používanie Služieb môže byť vyžadovaná registrácia. Súhlasíte s tým, že budete udržiavať dôverné vaše heslo a budete zodpovední za všetko použitie vášho účtu a hesla. Vyhradzujeme si právo odstrániť, obnoviť alebo zmeniť váš vybraný používateľský názov, ak v našom jedinom uvážení rozhodneme, že takýto názov je nevhodný, obscénny alebo inak nevhodný.

5. PRODUKTY

Robíme všetko pre to, aby sme na Službách zobrazili farby, vlastnosti, špecifikácie a podrobnosti produktov čo najpresnejšie. Nesprevádzkujeme však záruku, že farby, vlastnosti, špecifikácie a podrobnosti produktov budú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bez iných chýb, a váš elektronický displej nemusí presne odrážať skutočné farby a podrobnosti produktov. Všetky produkty sú predmetom dostupnosti a nemôžeme garantovať, že položky budú skladom. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zastaviť akékoľvek produkty. Ceny všetkých produktov sú predmetom zmeny.

6. OBJEDNÁVKY A PLATBY

Akceptujeme nasledovné spôsoby platby:

– Visa

– Mastercard

– American Express

– Platba pri doručení

– Bankový prevod

Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom Služieb. Ďalej súhlasíte s promptnou aktualizáciou informácií o účte a platobných údajoch, vrátane e-mailovej adresy, spôsobu platby a dátumu expirácie platobnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať. K cene nákupov bude pridaný dph podľa našich zistení. Ceny môžeme meniť kedykoľvek. Všetky platby budú v eurách.

Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky za ceny, ktoré platia v čase vašich nákupov, a akékoľvek príslušné poštovné, a poveríte nás, aby sme vašu vybranú platobnú metódu účtovali za takéto čiastky pri vytvorení vašej objednávky. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby alebo omyly v cenách, aj keď sme už požiadali alebo prijali platbu.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku uskutočnenú prostredníctvom Služieb. Môžeme podľa vlastného uváženia obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpené na jednu osobu, na jednu domácnosť alebo na jednu objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky vykonané pod rovnakým používateľským účtom, rovnakou platobnou metódou a / alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú alebo dodaciu adresu. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa nám podľa našej jedinej súdnej moci zdajú byť vykonané predajcami, distribútormi alebo distribútormi.

7. POLITIKA VRÁTENIA

Pred vykonaním akýchkoľvek nákupov si prečítajte našu politiku vrátenia zverejnenú na Službách.

8. ZAKÁZANÉ AKTIVITY

Nemôžete pristupovať k Službám ani ich používať pre žiadny iný účel, než pre ktorý sú Služby dostupné. Služby nemožno používať v súvislosti s akýmikoľvek komerčnými aktivitami, s výnimkou tých, ktoré sú výslovne schválené alebo schválené nami.

Ako používateľ Služieb sa zaväzujete:

 • Systémovo získať údaje alebo iný obsah zo Služieb s cieľom vytvoriť alebo zostaviť priamo alebo nepriamo zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez písomného povolenia od nás.
 • Oklamať, podviesť alebo zaviesť nás a iných používateľov, najmä pri pokuse získať citlivé informácie o účte, ako napríklad heslá používateľov.
 • Obísť, zakázať alebo inak narušiť bezpečnostné funkcie Služieb, vrátane funkcií, ktoré bránia alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie obsahu alebo uplatňujú obmedzenia na používanie Služieb a / alebo obsahu obsiahnutého v nich.
 • Dehonestovať, poškodiť alebo inak uškodiť nám a / alebo Službám podľa nášho názoru.
 • Použiť akékoľvek informácie získané zo Služieb na obťažovanie, zneužívanie alebo uškodenie inému človeku.
 • Nesprávne využívať naše podporné služby alebo predkladať falošné správy o zneužívaní alebo nevhodnom správaní.
 • Používať Služby spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými zákonmi a predpismi.
 • Zapájať sa do neoprávnenej rámovania alebo odkazovania na Služby.
 • Nahrať alebo odoslať (alebo sa pokúsiť nahrať alebo odoslať) vírusy, trojské kone alebo iný materiál, vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamovania (kontinuálne zverejňovanie opakujúceho sa textu), ktorý ruší nepretržité používanie a zábavu ktorejkoľvek strany zo Služieb alebo upravuje, poškodzuje, ruší, mení alebo ruší použitie, funkcie, funkcie, prevádzku alebo údržbu Služieb.
 • Zapojiť sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, ako je používanie skriptov na odosielanie komentárov alebo správ alebo používanie akýchkoľvek nástrojov na ťažbu údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrahovanie údajov.
 • Odstrániť autorské práva alebo iné vlastnícke práva z akéhokoľvek obsahu.
 • Pokúsiť sa napodobniť iného používateľa alebo osoby alebo použiť používateľské meno iného používateľa.
 • Nahrať alebo odoslať (alebo sa pokúsiť nahrať alebo odoslať) akýkoľvek materiál, ktorý slúži ako pasívny alebo aktívny mechanizmus na zhromažďovanie alebo prenos informácií, vrátane, ale nie výlučne, obrázkových súborov s výmenou jasných grafiky („gify“), 1×1 pixelov, webbugov, cookies alebo iných podobných zariadení (niekedy označovaných ako „spyware“ alebo „pasívne zberové mechanizmy“ alebo „PCMS“).
 • Prekážať, rušiť alebo vytvárať nadmerné zaťaženie Služieb alebo sietí alebo služieb pripojených k Službám.
 • Obťažovať, otravovať, zastrašovať alebo hroziť akýmkoľvek z našich zamestnancov alebo agentov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní akéhokoľvek časti Služieb vám.
 • Pokúsiť sa obísť akékoľvek opatrenia Služieb navrhnuté na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k Službám alebo ktoréhokoľvek časti Služieb.
 • Kopírovať alebo prispôsobiť softvér Služieb, vrátane, ale nie výlučne, Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iný kód.
 • Okrem prípustných zákonov rozlúštiť, dekompilovať, rozložiť alebo inak reverzným inžinierstvom akýkoľvek zo softvéru tvoriaceho alebo akýmkoľvek spôsobom tvoriacim časť Služieb.
 • Okrem výsledku bežného vyhľadávania na internete alebo používania internetového prehliadača používať, spúšťať, vyvíjať alebo distribuovať akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek spidera, robota, podvodného nástroja, skraperu alebo offline čítača, ktorý pristupuje k Službám, alebo používa alebo spúšťa akýkoľvek neoprávnený skript alebo iný softvér.
 • Použiť nákupného agenta alebo obstarávacieho agenta na nákupy na Službách.
 • Vykonávať akékoľvek neoprávnené použitie Služieb, vrátane zhromažďovania používateľských mien a / alebo e-mailových adries používateľov elektronickým alebo iným spôsobom za účelom odosielania nevyžiadanej pošty alebo vytvárania používateľských účtov automatizovaným spôsobom alebo pod falošnými zásterami.
 • Používať Služby ako súčasť akéhokoľvek úsilia súťažiť s nami alebo inak používať Služby a / alebo obsah pre ziskový podnik alebo obchodný podnik.
 • Používať Služby na reklamu alebo ponuku predaja tovarov a služieb.
 • Predávať alebo inak prevádzkovať svoj profil.

9. PRÍSPEVKY VYTVORENÉ UŽIVATEĽMI

Služby vás môžu vyzvať na chatovanie, prispievanie alebo účasť na blogoch, diskusných fórach a iných funkciách a môžu vám poskytnúť možnosť vytvárania, zasielania, zverejňovania, zobrazovania, prenášania, vykonávania, publikovania, distribúcie alebo vysielania obsahu a materiálov nám alebo na Službách, vrátane, ale nie výlučne, textov, písomností, videí, zvukov, fotografií, grafiky, komentárov, návrhov, osobných informácií alebo iného materiálu (spoločne „Príspevky“). Príspevky môžu byť viditeľné pre iných používateľov Služieb a prostredníctvom webových stránok tretích strán. Ak teda odosielate akékoľvek Príspevky, môžu byť považované za nevyzývavé a nevýhradné. Keď vytvoríte alebo uvediete k dispozícii akékoľvek Príspevky, týmto vyhlasujete a zaručujete, že:

 • Vaše vytváranie, distribúcia, prenos, verejné zobrazenie alebo vykonávanie a prístup, sťahovanie alebo kopírovanie vašich Príspevkov nebudú a nebudú porušovať vlastnícke práva, vrátane, ale nie výlučne, autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodných tajomstiev alebo morálnych práv žiadnej tretiej strany.
 • Ste tvorca a vlastník alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy, uvoľnenia a povolenia na používanie a autorizáciu nás, Služby a iných používateľov Služieb na používanie vašich Príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorým to Služby a tieto Právne podmienky predpokladajú.
 • Máte písomný súhlas, uvoľnenie a/alebo povolenie každej identifikovateľnej osoby vo vašich Príspevkoch na použitie mena alebo podobizne každej takto identifikovateľnej osoby s cieľom umožniť zahrnutie a použitie vašich Príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorým to Služby a tieto Právne podmienky predpokladajú.
 • Vaše Príspevky nie sú nepravdivé, nepresné ani zavádzajúce.
 • Vaše Príspevky nie sú nevyžiadanou ani neoprávnenou reklamou, propagačnými materiálmi, pyramídovými schémami, reťazovými listami, nevyžiadanými e-mailmi alebo inými formami zasielania.
 • Vaše Príspevky nie sú obscénne, neprístojné, sprosté, vulgárne, násilné, obtlžujúce, hanlivé, ohovárajúce alebo inak nevhodné (ako to určujeme my).
 • Vaše Príspevky nikoho nevysmieva, nepodráža, nesmiešuje, nepotupuje ani neznevažuje.
 • Vaše Príspevky neslúžia na obťažovanie alebo hrozby (v právnom zmysle týchto pojmov) akéhokoľvek iného človeka a na podporovanie násilia voči konkrétnej osobe alebo skupine ľudí.
 • Vaše Príspevky neporušujú žiadne platné zákony, predpisy alebo pravidlá.
 • Vaše Príspevky neporušujú súkromie alebo práva na ochranu osobnosti žiadnej tretej strany.
 • Vaše Príspevky neporušujú žiadne platné zákony týkajúce sa detskej pornografie alebo zamerané na ochranu zdravia alebo blaha neplnoletých osôb.
 • Vaše Príspevky neobsahujú žiadne urážlivé komentáre súvisiace s rasou, národnosťou, pohlavím, sexuálnou orientáciou alebo fyzickým postihnutím.
 • Vaše Príspevky inak neporušujú, ani neodkazujú na materiál, ktorý porušuje, žiadne ustanovenie týchto Právnych podmienok, ani žiadne platné zákony alebo predpisy.

Akékoľvek použitie Služieb v rozpore s uvedeným porušuje tieto Právne podmienky a môže mať za následok ukončenie alebo pozastavenie vašich práv na používanie Služieb.

10. LICENCIA NA PRÍSPEVKY

Zverejnením vašich Príspevkov na akúkoľvek časť Služieb automaticky udeľujete nám neobmedzené, neobmedzené, neodvolateľné, trvalé, nevýhradné, prenosné, bezplatné, plne platené, celosvetové právo a licenciu hostiť, používať, kopírovať, reprodukovať, odhaľovať, predávať, znovu predávať, publikovať, vysielať, premenovať, archivovať, ukladať, dočasne ukladať, verejne vykonávať, verejne zobrazovať, preformátovať, prekladať, prenášať, vytvárať výňatky (celé alebo čiastočné) a distribuovať takéto Príspevky (vrátane, ale nie výlučne, vášho obrazu a hlasu) na akýkoľvek účel, vrátane obchodného, reklamného alebo iného účelu, a vytvárať odvodené diela z týchto Príspevkov alebo ich zahrnovať do iných diel a udeľovať a autorizovať sublicencie uvedených práv. Použitie a distribúcia môže prebiehať v akýchkoľvek formátoch médií a prostredníctvom akýchkoľvek médiových kanálov.

Táto licencia sa vzťahuje na akúkoľvek formu, médiá alebo technológiu, ktorá je známa alebo sa vyvinie v budúcnosti, a zahŕňa naše použitie vášho mena, názvu spoločnosti a názvu franšízy, ak je to vhodné, a všetkých obchodných značiek, ochranných známok, obchodných názvov, log a osobných a obchodných obrazov, ktoré poskytnete. Odmietate všetky morálne práva vo vašich Príspevkoch a zaručujete, že v Príspevkoch neuplatňujete žiadne morálne práva.

Nepretvárame vaše Príspevky na vlastníctvo. Plne si ponechávate všetky práva na všetky svoje Príspevky a akékoľvek práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva s nimi spojené. Nezodpovedáme za žiadne vyhlásenia ani reprezentácie vo vašich Príspevkoch, ktoré poskytnete v akomkoľvek priestore na Službách. Za svoje Príspevky na Službách ste zodpovedný len vy a výslovne súhlasíte s oslobodením nás od akéhokoľvek a všetkého zodpovednosti a s odriekaním sa akýchkoľvek právnych krokov voči nám v súvislosti s vašimi Príspevkami.

Máme právo, vo svojom jednostrannom a absolutóriovom uvážení, (1) upravovať, skrátiť alebo inak meniť akékoľvek Príspevky; (2) presunúť akékoľvek Príspevky do vhodnejších častí Služieb; a (3) predbežne kontrolovať alebo odstrániť akékoľvek Príspevky kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez upozornenia. Nemáme povinnosť sledovať vaše Príspevky.

11. SMERNICE PRE HODNOTENIA

Môžeme vám na Službách poskytnúť priestory na poskytovanie hodnotení alebo hodnotení. Pri zverejňovaní hodnotenia musíte dodržiavať nasledujúce kritériá: (1) musíte mať vlastné skúsenosti s osobou/entitou, ktorá je hodnotená; (2) vaše hodnotenia nesmú obsahovať urážlivé vulgarizmy alebo zneužívajúce, rasistické, urážlivé alebo nenávistné výroky; (3) vaše hodnotenia nesmú obsahovať diskriminačné odkazy na náboženstvo, rasu, pohlavie, národnosť, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu alebo postihnutie; (4) vaše hodnotenia nesmú obsahovať odkazy na nezákonnú činnosť; (5) ak zverejňujete negatívne hodnotenia, nemali by ste byť spojení s konkurenciou; (6) nemali by ste vyvodzovať závery o zákonnosti konania; (7) nesmiete zverejňovať žiadne falošné alebo zavádzajúce vyhlásenia; a (8) nesmiete organizovať kampaň, ktorá by povzbudzovala ostatných k zverejňovaniu hodnotení, či už pozitívnych alebo negatívnych.

Môžeme akceptovať, odmietnuť alebo odstrániť hodnotenia podľa vlastného uváženia. Nemáme absolútne žiadnu povinnosť sledovať hodnotenia ani ich mazať, aj keď sa niekomu zdajú nevhodné alebo nepresné. Hodnotenia nie sú schválené nami a nevyjadrujú nutne naše názory ani názory našich partnerských spoločností. Nezodpovedáme za žiadne hodnotenie ani za žiadne nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z hodnotenia. Zverejnením hodnotenia nám týmto poskytujete trvalé, nevýhradné, celosvetové, bezplatné, plne platené, prideleniteľné a sublicencovateľné právo a licenciu na reprodukciu, úpravu, preklad, prenos akýmkoľvek spôsobom, zobrazovanie, vykonávanie a/alebo distribúciu všetkého obsahu súvisiaceho s hodnotením.

12. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN

Služby môžu obsahovať (alebo vám môžu byť poskytnuté prostredníctvom webových stránok) odkazy na iné webové stránky („Webové stránky tretích strán“) a ďalší obsah alebo položky, vrátane článkov, fotografií, textov, grafiky, obrázkov, dizajnov, hudby, zvukov, videa, informácií, aplikácií, softvéru a iného obsahu alebo položiek, patriacich alebo pochádzajúcich od tretích strán („Obsah tretích strán“). Tieto Webové stránky tretích strán a Obsah tretích strán nie sú preverované, monitorované ani kontrolované z hľadiska presnosti, vhodnosti alebo úplnosti nami a nie sme zodpovední za Webové stránky tretích strán prístupné prostredníctvom Služieb alebo Obsah tretích strán zverejnený na, dostupný cez Služby alebo inštalovaný z nich, vrátane obsahu, presnosti, urážlivosti, názorov, spoľahlivosti, pravidiel ochrany osobných údajov alebo iných politík obsiahnutých vo Webových stránkach tretích strán alebo v Obsahu tretích strán. Zahrnutie, odkaz na Webové stránky tretích strán alebo povolenie používania alebo inštalácie akýchkoľvek Webových stránok tretích strán alebo Obsahu tretích strán neznamená naše schválenie alebo odobrenie týchto vecí. Ak sa rozhodnete opustiť Služby a získať prístup k Webovým stránkam tretích strán alebo použiť alebo inštalovať akýkoľvek Obsah tretích strán, robíte tak na vlastné riziko a musíte si byť vedomí, že tieto Právne podmienky už neplatia. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a politiky, vrátane pravidiel ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov, každej webovej stránky, na ktorú prejdete zo Služieb alebo ktoré sa týkajú akýchkoľvek aplikácií, ktoré používate alebo inštalujete z Služieb. Akékoľvek nákupy, ktoré uskutočníte prostredníctvom Webových stránok tretích strán, budú realizované prostredníctvom iných webových stránok a od iných spoločností a nenesieme žiadnu zodpovednosť za tieto nákupy, ktoré sú výhradne medzi vami a príslušnou tretou stranou. Súhlasíte a uznávate, že neodporúčame produkty alebo služby ponúkané na Webových stránkach tretích strán a zodpovedáme za akékoľvek škody spôsobené vašim nákupom takýchto produktov alebo služieb. Okrem toho nás budete oslobodzovať od akýchkoľvek stratov alebo škôd vám spôsobených alebo súvisiacich akýmkoľvek spôsobom s Obsahom tretích strán alebo akýmikoľvek kontaktmi so Webovými stránkami tretích strán.

13. REKLAMODATENIA

Um odsúhlasovať svoje reklamy a iné informácie, umožňujeme reklamodajcom zobrazovať reklamy na určitých častiach Služieb, ako sú postranné reklamy alebo bannerové reklamy. Poskytujeme len priestor na umiestnenie takýchto reklám a nemáme s reklamodajcami iný vzťah.

14. SPROVOZOVANIE SLUŽIEB

Vyhradzujeme si právo, avšak nie povinnosť: (1) sledovať Služby, aby sme zistili porušenie týchto Právnych podmienok; (2) podniknúť vhodné právne kroky voči akémukoľvek užívateľovi, ktorý v našej jedinečnej moci poruší zákon alebo tieto Právne podmienky, vrátane hlásenia takéhoto užívateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa nášho jedinečného uváženia a bez akýchkoľvek obmedzení odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo zakázať (v rozsahu technicky realizovateľného) vaše Príspevky alebo akúkoľvek ich časť; (4) podľa nášho jedinečného uváženia a bez akýchkoľvek obmedzení, oznámiť alebo neodpovedať, aby sme odstránili zo Služieb alebo inak zakázali všetky súbory a obsah, ktoré sú príliš veľké alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy; a (5) spravovať Služby tak, aby sme ochránili naše práva a majetok a zabezpečili správne fungovanie Služieb.

15. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaujímame sa o ochranu osobných údajov a ich zabezpečenie. Prečítajte si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov:  https://hydinarskafarma.sk/gdpr/zasady-ochrany-osobnych-udajov. Používaním Služieb súhlasíte s tým, že ste viazaní naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto Právnych podmienok. Upozorňujeme, že Služby sú hostované v Holandsku, Nemecku, Španielsku a Spojenom kráľovstve. Ak pristupujete na Služby z akejkoľvek inej oblasti sveta s právnymi predpismi alebo inými požiadavkami, ktoré upravujú zber, použitie alebo zverejňovanie osobných údajov a odlišujú sa od príslušných právnych predpisov v Holandsku, Nemecku, Španielsku a Spojenom kráľovstve, tým, že budete naďalej používať Služby, súhlasíte so zasielaním vašich údajov do Holandska, Nemecka, Španielska a Spojeného kráľovstva a s ich spracovaním v týchto krajinách.

16. DOBA TRVANIA A UKONČENIE

Tieto Právne podmienky zostávajú plne účinné, kým používate Služby. BEZ OBMEŠKANIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI, SI VYHRADZUJEME PRÁVO ZAKÁZAŤ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE SLUŽIEB (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH IP ADRIES) ĽUBOVOLNÉMU OSOBE BEZ AKÉHOKOĽVEK DÔVODU ALEBO BEZ DÔVODU, VRÁTANE PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK TVRDENIA, ZÁRUKY ALEBO ZÁVAZKU OBSIAHNUCIEHO TÝCHTO PRÁVNYCH PODMIENOK ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÉHO ZÁKONA ALEBO PREDPISU. MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE A ÚČASŤ NA SLUŽBÁCH ALEBO VYMAZAŤ VAŠE KONTO A AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE POSKYTOVALI, V AKOMKOĽVEK ČASE, BEZ UPOZORNENIA, NAŠIM JEDINEČNÝM UVÁŽENÍM.

Ak ukončíme alebo pozastavíme vaše konto z akéhokoľvek dôvodu, je vám zakázané zaregistrovať sa a vytvoriť nové konto pod vaším menom, falošným alebo prepožičaným menom alebo menom akéhokoľvek tretieho subjektu, aj keď by ste mohli konať v mene tretieho subjektu. Okrem ukončenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť vhodné právne kroky vrátane, ale nie obmedzené na, občianske, trestné a preventívne opatrenia.

17. ÚPRAVY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez akéhokoľvek dôvodu na zmenu, úpravu alebo odstránenie obsahu Služieb podľa našej jedinečnej moci bez predchádzajúceho upozornenia. Nemáme však povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našich Službách. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo zrušiť časť alebo celé Služby. Nezodpovedáme za akékoľvek zmeny, zmeny ceny, pozastavenie alebo ukončenie Služieb, ktoré by mohli byť pre vás alebo tretiu stranu nevýhodné.

Nemôžeme garantovať, že Služby budú kedykoľvek dostupné. Môžeme mať problémy s hardvérom, softvérom alebo inými technickými problémami alebo musíme vykonať údržbu súvisiacu so Službami, čo môže spôsobiť prerušenia, oneskorenia alebo chyby. Vyhradzujeme si právo zmeniť, upraviť, aktualizovať, pozastaviť, zrušiť alebo inak upravovať Služby kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že nezodpovedáme za akékoľvek straty, poškodenie alebo nepohodlie spôsobené vašou neschopnosťou pristupovať k Službám alebo ich používať počas akejkoľvek doby nedostupnosti alebo prerušenia Služieb. Nič v týchto Právnych podmienkach nás nezaväzuje udržiavať a podporovať Služby alebo poskytovať opravy, aktualizácie alebo nové verzie s nimi súvisiace.

18. PLATNÉ PRÁVO

Tieto Právne podmienky sú riadené a vykladané podľa práva Slovenskej republiky a používanie Zmluvy Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru je výslovne vylúčené. Ak máte trvalý pobyt v EÚ a ste spotrebiteľom, máte tiež práva poskytnuté povinnými ustanoveniami práva vášho bydliska. Spoločnosť Hydinárska farma Topoľnica – Alexander Mészáros IČO: 11705035 a vy obaja súhlasíte s podriadením sa nevýhradnej jurisdikcii súdov v Prievidzi, čo znamená, že môžete uplatniť nárok na obranu vašich spotrebiteľských práv v súvislosti s týmito Právnymi podmienkami na Slovensku alebo v krajine EÚ, v ktorej máte trvalý pobyt.

19. RÍŠENIE SPOROV

Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov, na ktorú môžete pristúpiť. Ak by ste chceli tento predmet upozorniť, obráťte sa na nás.

20. ÚPRAVY

Na Službách sa môže nachádzať informácie obsahujúce typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo aktualizovať informácie na Službách.

21. DISPOZÍCIE

SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“. SÚHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽIEB BUDE NA VAŠEJ VLASTNEJ RIZIKO. DO NAJROZSIAHLEJŠIEHO MOŽNÉHO ROZSAHU NÁS ZDRAVOTNE PRÁVO, ZÁRUKA, V SÚVISLOSTI S SLUŽBAMI A VAŠIM POUŽÍVANÍM SLUŽIEB, VRÁTANE, BEZ OBMEŠKANIA, ZDRAVOTNÉHO PRÁVA KOMERČNEJ POUŽITEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH OSÔB. NENESIEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI ZÁRUKY O SPRÁVNOSTI A ÚPLNOSTI OBSAHU SLUŽIEB A OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK A MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ PREPOJENÝCH SO SLUŽBAMI A NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁRUKU ZA (1) CHYBY, OMYLY ALEBO NEPRESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLOV, (2) OSOBNÉ PORANENIE ALEBO POŠKODENIE MAJETKU, AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA SLUŽIEB, (3) NEPOVOLENÝ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM A ICH ZNEUŽITIE NAŠÍMI ZABEZPEČENÝMI SERVERMI A/LEBO AKÝMKOĽVEK OSOBNÝM A FINANČNÝM ÚDAJOM ULOŽENÝM V NICH, (4) PRERUŠENIE ALEBO UZAVRETIE PRENOSU DO ALEBO Z SLUŽIEB, (5) CHYBY VÍRUSOV, TROJSKÝCH KOŇOV ALEBO POD. VYTVORENÝCH TRETÍM STRANOU A PRENÁŠANÝCH DO ALEBO CEZ SLUŽBY, A/LEBO (6) CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V AKOMKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZTRÁTA ALEBO POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU, KTORÝ BOL ZASLANÝ, PRENESENÝ ALEBO INAK DOSTUPNÝ CEZ SLUŽBY. NEZARUČUJEME, NEPODPORUJEME, NEZÁSOBÍME ALEBO NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE VÝROBKY ALEBO SLUŽBY, KTORÉ REKLAMUJE ALEBO PONÚKA TRETIÓRNA STRANA CEZ SLUŽBY, AKO AJ ŽIADNE PREPOJENÉ WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO MOBILNÉ APLIKÁCIE UVÁDZANÉ V AKÝCHKOĽVEK BANNEROM ALEBO INÝM REKLAMNÝM MÉDIU, A NEBUDEME ZAPOJENÍ DO ŽIADNEJ TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝMIKOĽVEK TRETÍMI STRANAMI POSKYTUJÚCIMI PRODUKTY ALEBO SLUŽBY. AKO PRI KÚPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY CEZ AKÝKOĽVEK MÉDIUM ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, MALI BY STE POUŽIŤ VLASTNÚ POSÚDENIE A PREJAVOVAŤ OPOZORNOSŤ TAM, KDE JE TO VHOĎNÉ.

22. OHRANIČENIE ZODPOVEDNOSTI

MY ALEBO NAŠI RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NEBUDEME ZODPOVEDNÍ VŮČI VÁM ALEBO AKÝMKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NESKORÉ, VZORNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY VRÁTANE STRÁTY ZISKU, STRATY PRÍJMOV, STRATY DÁT ALEBO INÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB, AJ KEĎ SME VÁS UPOZORNILI NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. NEZÁVISLE NA TOM, ČO INÉHO JE UVEDENÉ V TÝCHTO PODMIENKACH, NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA AKÚKOĽVEK PRÍČINU A NEZÁVISLE OD FORMY ŽALOBY BUDE VŽDY OHRANIČENÁ NA ČASTKU, KTORÚ STE NÁM ZAPLATILI, AK VÔBEC, ZA OSEMMESAČNÉ OBDOBIE PRED VZNIKOM AKÉHOKOĽVEK PRÍPADOVÉHO PRAVA. NIEKTORÉ ZÁKONY USA A MEDZINÁRODNÉ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÚ OBMEŠKANIE PODMIENOK ZÁRUKY ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OHRANČENIE NEKOTNÝCH ŠKÔD. AK SA TÝKAJÚ VAŠICH PRAV, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY ZÁKAZY ALEBO OHRANČENIA UVEDENÉ VYŠŠIE SA NA VÁS NEVZŤAŽIA A MOŽETE MAŤ DODATOČNÉ PRÁVA.

23. OCHRANA A NÁHRADNÁ ZODPOVEDNOSŤ

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE OBRÁNITE, OCHRÁNITE A OCHRÁNITE NÁS VRÁTANE NAŠICH DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, POBOČIEK A VŠETKÝCH NAŠICH RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, ZÁSTUPCOV A ZAMESTNANCOV, OD AKÉHOKOĽVEK STRATY, ŠKODY, ZÁVAŽNOSTI, NÁROKU ALEBO POŽIADAVKY VRÁTANE ROZUMNÝCH ADVOKÁTSKICH POPLATKOV A VÝDAVKOV, KTORÉ POŽADOVALA AKÁKOĽVEK TRETIÁ STRANA V DÔSLEDKU ALEBO VYPLÝVAJÚCICH Z: (1) VAŠICH PRÍSPÔVKOV; (2) POUŽÍVANIA SLUŽIEB; (3) PORUŠENIA TÝCHTO PODMIENOK; (4) AKÉHOKOĽVEK PORUŠENIA VAŠICH VYHLÁSENÍ A ZÁRUČIE UVEDENÉ V TÝCHTO PODMIENKACH; (5) PORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, PRÁV INTELEKTUÁLNEHO VLASTNÍCTVA; ALEBO (6) AKÉHOKOĽVEK PRIAMEHO ŠKODLIVÉHO AKTU VOČI AKÉMKOĽVEK INÉMU UŽÍVATEĽOVI SLUŽIEB, S KTORÝM STE SA SPOJILI PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB. NAPRIEKLAD TOMU SI UDRŽUJEME PRÁVO NA EXKLUZÍVNU OBRANU A KONTROLU AKÉHOKOĽVEK NÁROKU, ZA KTORÝ NÁM MUSÍTE NÁHRADU, A VY STE SÚHLASILI S TÝM, ŽE NAŠIM VÝDAVKOM BUDETE NA SVOJ VLASTNÝ ÚČET SPOLOČNÚ OBRANU TAKÝCHTO NÁROKOV. BUDEME PODNIKAŤ ROZUMNÉ OPATRENIA, ABY SME VÁS UPOZORNILI NA AKÉKOĽVEK ŽALOBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ TOMUTO ODŠKODNENIU, AKO NAJSKÔR SA TÝMTO NÁVRATOM ZAOBÍDAME.

24. UŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE

BUDÚME UDRŽIAVAŤ ISTÉ ÚDAJE, KTORÉ ODOSIELATE SLUŽBÁM NA SPRÁVU VÝKONU SLUŽIEB, A TIEŽ ÚDAJE O VAŠOM POUŽÍVANÍ SLUŽIEB. AJ KEĎ PRACUJEME S PRÍLEŽITOSTNÝMI RUTINNÝMI ZÁLOHAMI ÚDAJOV, STE VÝHRADNÝM ZODPOVEDNÝM ZA VŠETKY ÚDAJE, KTORÉ ODOSIELATE ALEBO KTORÉ SÚ AKO ZÁKONITÉ NA VAŠOM POUŽÍVANÍ SLUŽIEB. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NEMÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA AKÉKOĽVEK STRATY ALEBO KORUPCIU TAKÝCHTO ÚDAJOV A VY TU TERAZ OPAKUJETE AKÚKOĽVEK AKCIU PROTINÁS ODVODZENÚ Z AKÝCHKOĽVEK TAKÝCHTO STRATY ALEBO KORUPCIE TAKÝCHTO ÚDAJOV.

25. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

NÁVŠTEVA SLUŽIEB, POSIELANIE NÁM E-MAILU A VYPLŇOVANIE ONLINE FORMULÁROV TVORIA ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE PRIJÍMAŤ ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VŠETKY ZMLUVY, OZNÁMENIA, UPOZORNENIA A INÉ KOMUNIKÁCIE, KTORÉ VÁM POSKYTNEME ELEKTRONICKY, E-MAILOM A NA SLUŽBÁCH, SPĽŇAJÚ AKÝKOĽVEK PRÁVNY POŽIADAVOK, KTORÝ VYŽADUJE, ŽE TAKÁTO KOMUNIKÁCIA BUDE PÍSOMNÁ. TERAZ SA SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A INÝCH ZÁZNA MOV, A S ELEKTRONICKÝM POSKYTOVANÍM OZNÁMENÍ, SMERNÍC A ZÁZNA MOV O TRANSAKCIÁCH, KTORÉ VYTVORILI ALEBO KOMPLETOVALI MY ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB. TERAZ ODÚHĽADÍTE VŠETKY PRÁVA A POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK ZÁKONOV, PREDPISOV, PRÁVOMOCEJ, NARIADENÍ ALEBO INÝCH ZÁKONOV V AKOMKOĽVEK JURISDIKCIÍ, KTORÉ VYŽADUJÚ ORIGINÁLNY PODPIS ALEBO DORUČENIE ALEBO UCHOVÁVANIE NEELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMOV, ALEBO PLATBY A UDIELENIE VERIFIKÁCII INÝMI SPOSOB MI NEŽ ELEKTRONICKÉ METÓDY.

26. RÔZNE

TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA A AKÉKOĽVEK POLITIKY A PRACOVNÉ POKYNY, KTORÉ SME ZVERILI NA SLUŽBY ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, TVORIA CELÚ DOHODU A POROZUMENIE MEDZI VAMI A NAMI. NAŠA NEAKTIVITA VYUŽIŤ ALEBO ZVYČAJNE AKÉHOKOĽVEK PRÁVA ALEBO USTANOVENIA TÝCHTO PODMIENOK NEMÁ VPLYV NA VYUŽITIE ALEBO NEVYUŽITIE TAKÉHOTO PRÁVA ALEBO USTANOVENIA. TIE TO PODMIENKY PLATIA V SÚLADU S PLNÝM ROZSAHOM, AKÝM JE DOVOLENÉ ZÁKONOM. MOŽEME PRISUDZOVAT AKÉKOĽVEK ALEBO VŠETKY NAŠE PRÁVA A ZÁVÄZKY INÝM OSOBÁM KEDYKOĽVEK. NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ALEBO NÁHRADNÍ ZA AKÚKOĽVEK STRATU, ŠKODU, OMEŠKANIE ALEBO NEČINNOSŤ SPÔSOBENÚ AKOUKOĽVEK PRÍČINOU MIMO NAŠEJ ROZUMNEJ KONTROLY. AK JE AKÉKOĽVEK USTANOVENIE ALEBO ČASŤ USTANOVENIA TÝCHTO PODMIENOK NEZÁKONNÉ, NEPLATNÉ ALEBO NEMOŽNÉ UPRAVITELNÉ, TOTO USTANOVENIE ALEBO ČASŤ USTANOVENIA SA POKLADÁ ZA ODDELEITEĽNÚ OD TÝCHTO PODMIENOK A NEZASAHUJE DO PLATNOSTI A UPLATŇOVANIA ZOSTÁVAJÚCICH USTANOVENÍ. NEVYTVÁRA SA TU ŽIADNE SPOLOČNÉ PODNIKANIE, PARTNERSTVO, ZAMESTNANIE ALEBO ZASTÚPENIE MEDZI VAMI A NAMI NA ZÁKLADE TÝCHTO PODMIENOK ALEBO POUŽÍVANIA SLUŽIEB. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE TIETO PODMIENKY NEBUDÚ VYKLADANÉ PROTI NÁM V DÔSLEDKU TOHO, ŽE SME ICH VYPRACOVALI. TERAZ ODÚHĽADÍTE VŠETKY OBRANY, KTORÉ BY STE MOHOLI MAŤ NA ZÁKLADE ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA TÝCHTO PODMIENOK A NEPREDLOŽENIA PODPISUJÚCICH STRÁN, KTORÉ MAJÚ VYKONÁVAŤ TÚTO DOHODU.

27. KONTAKTUJTE NÁS

Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa Služieb alebo získať ďalšie informácie o používaní Služieb, prosím, obráťte sa na nás:

Hydinárska farma Topoľnica – Alexander Mészáros
Topoľnica (dvor bývalého JRD, za Top-Farm-ou)
Okres: Galanta
PSČ: 925 92

office@adamk188.sg-host.com

Sledujte nás na Facebooku a buďte o všetkom informovaní!